Quy định hàng không

 • Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng:

  5- Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng

 • Bảng quy định về mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay:

  4- Bảng quy định về mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay

 • Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo hành lý ký gửi lên tàu bay:

  3- Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo hành lý ký gửi lên tàu bay

 • Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo người hành lý xách tay lên tàu bay:

  2- Danh mục vật phẩm nguy hiểm không được mang theo người hành lý xách tay lên tàu bay (1)